ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑՎՃԱՐՆԵՐՕրենք

«Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» ՀՀ օրենք (26.12.1997թ. ՀՕ-179)


ՀՀ կառավարության որոշում

“Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 25-ի N 284 և 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 2094-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանարելու մասին” N 1220-Ն որոշումը 


“Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի օգոստոսի 25-ի N 525, 1998 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 753, 2001 թվականի հուլիսի 31-ի N 691 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին” N 1230-Ն որոշումը


ՀՀ կառավարության 29.12.2012թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1992 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 584 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 1863-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 25.08.2005թ. «Հարկային մարմինների կողմից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների օբյեկտների և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» N 2094-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 08.06.1998թ «Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 352 որոշում


Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 30.05.2005թ. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հսատատելու մասին» N1-05/05-Ն հրաման