ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐ


Օրենք

«Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» ՀՀ օրենք (11.11.2005թ ՀՕ-225-Ն)


«Ճանապարհային վճարի մասին» ՀՀ օրենք (3.03.1998թ. ՀՕ-203)


Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ պետի 02.08.2005թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բեռնատար ավտոմեքենաների վերաբերյալ ելակետային տվյալների, հաշվարկված և վճարված ճանապարհային վճարի մասին հայտի և ճանապարհային վճարի վճարումը հաստատող տեղեկանքի ձևերը հաստատելու մասին» N 1-05/08-Ն հրաման