ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ


Օրենք

«Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք (07.07.1998թ. ՀՕ-236)


«Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենք (24.03.2000թ, ՀՕ-40)


«Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ օրենք (07.10.2010թ, ՀՕ-128-Ն)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 14.04.2004թ «Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնողների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող տեղեկությունների մասին» N484-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 31.07.1998թ «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N482 որոշում


Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2011թ. փետրվարի 11-ի «Հաստատագրված վճարով հարկվող գործունեության վերսկսման կամ դադարեցման մասին դիմումի ձևը և լրացման կարգը հաստատելու մասին» N50-Ն հրաման


ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2009թ. դեկտեմբերի 2-ի «Հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների, սահմանային չափի ցուցանիշների մասին հայտարարությունների ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու մասին, հարկային մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N3660-Ն հրաման


ՀՀ հարկային տեսչության պետի 30.12.1998թ. «Հաստատագրված վճարների մասին» ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների վերաբերյալ հարահանգչական նամակը հաստատելու մասին» N01/60 հրաման


ՀՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայության պետի 2005 թվականի հունիսի 21-ի «Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարի հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» N1-05/06-Ն հրաման