ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿՕրենք

«Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենք (30.12.1997թ, ՀՕ-183)

ՀՀ կառավարության որոշում

“Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մարտի 25-ի N 284 և 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 2094-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանարելու մասին” N 1220-Ն որոշումը 

ՀՀ կառավարության 06.10.2011թ. «Ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների հաշվարկի և ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների պարզեցված հաշվարկի ձևերը հաստատելու մասին» N 1410-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 06.10.2011թ. «Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացված եկամուտը ֆիզիկական անձանց համախառն եկամտում հաշվի առնելու կարգը հաստատելու մասին» N 1420-Ն որոշում

Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ պետական եկամուտների նախարարության 16.04.2001թ. «Եկամտահարկի հաշվարկման և բյուջե վճարման կարգի մասին” հրահանգը հաստատելու մասին” N 02/456 հրաման