ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐՕրենք

«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը (22.06.2012թ, ՀՕ-166-Ն)


«Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք (22.12.2010թ. ՀՕ-209-Ն)


«Արտոնագրային վճարների մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք (07.12.2011թ. ՀՕ-314-Ն)

ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 22.03.2012թ. «Երևան քաղաքի բաշխումն ըստ տարածքային գոտիների սահմանելու մասին» N372-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 26.04.2012թ նիստի արձանագրությունից N16 քաղվածք` «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N7 հավելվածի 1-ին կետով սահմանված գործունեության տեսակների համար նախատեսված արտոնագրային վճարը` 2012 թվականի ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսների համար, կատարելու մասին»

Գերատեսչական նորմատիվ ակտ

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 23.03.2012թ. «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների նկատմամբ չափանիշներ սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի հուլիսի 7-ի N530-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N268-Ն հրաման