Հաշվապահի փաստաթղթեր Բեռնել   Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր 

 

 Բեռնել  Գնման ակտ

 Բեռնել  Պահեստի նյութերի հաշվետվություն                                   

 Բեռնել  Պահեստի մուտքի օրդեր

 Բեռնել  Պահանջագիր – բեռնագիր                                                     

 Բեռնել  Վճարման հանձնարարական                                                   

 Բեռնել  Հաշիվ-ապրանքագիր                                                                 

 Բեռնել  Դրամարկղի մուտքի օրդեր                                                      

 Բեռնել  Դրամարկղի ելքի օրդեր                                                           

 Բեռնել Հարկ վճարողի կողմից տեղեկություններ փակցնելու հայտարարություն

Բեռնել  Պարունակության նկարագրությամբ թերթիկ